Kdo jsme

Co je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)?

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako významný specifický princip svého fungování definují nízkoprahovost.  Realizují službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

 • Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.
 • Pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. 
 • Pro využívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.  
 • Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. 
 • Provozní doba služby odpovídá potřebám klienta. Je k dispozici v době, kdy má klient podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. 
 • Službu může využít kdokoli z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby. 

Služby NZDM jsou dle zákona o sociálních službách (108/2006 § 53) řazeny mezi služby sociální prevence.

„Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů“.

Poslání NZDM Klub Kryt

Nízkoprahový Klub Kryt je ambulantní sociální služba poskytující bezpečné zázemí, podporu a odbornou pomoc mladým lidem z Frenštátska s obtížnou životní situací.Pracovníci klubu tu jsou, aby mladým lidem naslouchali a společně hledali cestu v situacích, které přináší život dospívajícího člověka.

 

Dobré prožití dospívání má vliv na dobrý budoucí život. 

 

 

Cíle služby

 

1.      Individuálně zaměřená a dosažitelná služba

     1.1.  Podporovat tvorbu a rozvoj aktivit od klientů pro klienty

1.2.  Rozvoj IT dovedností a praktické znalosti angličtiny klientů

1.3.  Monitorovat potřebnost služby prostřednictvím vstupních dotazníků a dalších tématických anket

 

2.      Stabilní služba, o které jsou uživatelé i veřejnost informováni

     2.1.  Kulturně propagační akce pro veřejnost.

2.2.  Realizace charitativních a společensky prospěšných aktivit

2.3.  Prezentace NZDM Klub Kryt na Dni města Frenštátu pod Radh. 

2.4.  Den otevřených dveří NZDM Klub Kryt pro rodiny klientů

     

3.      Služba, jejíž kvalita stále roste

     3.1.   Modernizace a specifikace prostor NZDM Klub Kryt (dance hall, nahrávací studio, čtenářský koutek)   

 

Cílová skupina

Klub Kryt je určen mladým lidem ve věku 13 - 20 let z Frenštátska, kteří většinu času tráví venku a kteří mohou, ale také nemusí prožívat obtížné životní události nebo situace.

 • Obtížné životní události – situace, ve kterých se mladý člověk stěží orientuje a které jsou pro něj obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové situace patří např.: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, školní problémy, problémy s volbou školy a povolání, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, těhotenství aj.
 • Konfliktní společenské situace – chování a jednání mladých lidí, které je v rozporu se společenskými, kulturními a právními normami. Kupříkladu může jít o : násilí ve vrstevnických skupinách, vandalismus, kriminalitu, zneužívání návykových látek, záškoláctví, předčasné sexuální zkušenosti, šikana, rizikové jednání vedoucí k poškození zdraví, trestní stíhání, vyloučení ze školy, domácí násilí aj.
 • Omezující životní podmínky - podmínky, které omezují psychosociální dovednosti jedince. Příčinou je především nepříznivé rodinné sociální prostředí. Omezující životní podmínky podporují, či vytvářejí izolovanost jedince, neschopnost navázání vztahů, absenci zájmů, absenci citlivosti, pocit zneschopnění, asociální spůsob života, pasivní životní stereotypy aj.

Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové omezení) osoby s mentálním či zdravotním postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách.

Zásady naší práce

 • PARTNERSTVÍ - klienti často zažívají nerovnocenný přístup a proto přistupujeme k mladým lidem jako k rovnocenným partnerům
 • ODBORNOST - vnímáme jako nezbytný předpoklad pro kvalitní práci
 • NADĚJE - věříme, že pozitivní změna je možná
 • NÍZKOPRAHOVOST - je jen minimum překážek a omezení pro vstup a pobyt v klubu - jsme dostupní

 

Naplňování základního poslání NZDM Klub Kryt vychází z následujících principů:
 
1. Klienti budou v bezpečném prostředí
Usilujeme o to, aby se naši klienti pohybovali v bezpečném prostředí tím, že máme vydefinovaná pravidla Klubu Kryt a dbáme na jejich důsledné dodržování. Za účelem bezpečného prostředí jsme si nechali nainstalovat mříž, která zamezuje vstupu klientům, kteří se aktuálně projevují agresivně, pod viditelným vlivem alkoholu a návykových látek. Bezpečí zajišťuje také pozitivní vazba s Městskou policií. Pracovníci se dále snaží předcházet vzniku agresivního jednání a míru bezpečnosti zajišťuje i jejich počet – celkově 3 pracovníci, min. 2 pracovníci na klubu.
 
2. Klienti budou v kontaktu s pracovníkem, budou mít k němu důvěru
Snažíme se nasloucháním a spolubytím utvářet vztah důvěry a být v kontaktu. Klient, který se cítí                ve vztahu s pracovníkem bezpečně je otevřen pro řešení různých situací v jeho životě. Kontakt                      je nedílnou součástí každodenní práce na klubu.
 
3. Klienti si budou vědomi své osobní zodpovědnosti za svůj život.
Pracovníci prostřednictvím rozhovoru motivují klienty k zodpovědnému přístupu k životu. Pracovníci poskytují informace spojené s rizikovým způsobem života prostřednictvím rozhovoru, nástěnek, informačních materiálů apod. (drogy, gambling, kouření, záškoláctví, krádež, přestupky, trestná činnost aj.). Klienti mají také možnost se zúčastnit preventivních programů, besed s odborníky. 
 
 
4. Klient bude mít dostatek podpory a podmínek pro svůj osobní rozvoj.
Pracovníci prostřednictvím rozhovorů podporují klienty v pozitivních rozhodnutích. Snaží se o zvyšování kompetentnosti klienta (posilování čehokoliv dobrého, jejich vlastností, schopností, dovedností). Pracovníci dodávají podporu v případě, kdy klient přemýšlí nebo usiluje o  pozitivní změnu (klient chce přestat kouřit, dokončit školu, vyřídit občanský průkaz, doprovodit např. na Úřad práce apod.).