Služby

 
UKOTVENÍ SLUŽBY V LEGISLATIVĚ
 
Zákon o sociálních službách 108/2006 řadí služby nízkoprahových zařízení mezi služby sociální prevence. §53zákona 108 hovoří takto: „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů“.
 
 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI NA KLUBU
 
Dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje nízkopprahové zařízení pro děti a mládež ambulantně sociální služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná práce s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání. Zde patří:
 • Pobyt v zařízení/ kontakt
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Volnočasové aktivity
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Tato činnost je součástí všech aktivit realizovaných NZDM, umožňuje lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí. Zde  bychom mohli zahrnout akce pro věřejnost, dny otevřených dvěří, besedy a společenské akce s klienty jiných zařízení. Zde patří:
 • Volnočasové aktivity
 • Preventivní, výchovné a vzdělávací aktivity
c) Sociálně terapeutické činnosti - Socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Zde patří:
 • Poradenství
 • Krizová intervence/ Pomoc v krizi
 • Případová práce
 • Skupinová práce/ práce se skupinou
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Zde patří:
 • Informační servis
 • Poradenství
 • Kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • Doprovod
 • Práce s blízkými osobami
Obsah služby v nízkoprahovém klubu (NZDM)
Pobyt v zařízení/ kontakt - Doba, minimálně 5 minut, kterou stráví klient v prostorách Klubu Kryt. Pobyt v zařízení lze vykázat pro jednoho klienta pouze jednou za den provozu. Příklad: Příchod na klub, využití volnočasových aktivit (fotbálek, ping pong apod.)
Kontaktní práce – Způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci pro realizaci cílených intervencí. Jde o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétního výkonu. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v přirozeném prostředí klienta (kontaktní místnost, klub). Příklad: Pracovník kontaktuje klienta, navazuje s ním rozhovor na určité téma, které je klientovi blízké, popřípadě vyslechne klienta, pokud mu potřebuje něco sdělit. Zjišťuje klientova přání, očekávání, cíle, potřeby.
Situační intervence – Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi klienty služby, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace. Jsou také především poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování či vzniklé situaci "tady a teď". Tato zpětná vazba může být jak pozitivní (podpora, ocenění), tak negativní (reflexe neuvědomovaných důsledků chování, zamýšlené projevení pocitů či postojů pracovníka, trefná otázka, či připomínka, která nově rámuje situaci.) Zpětná vazba by měla být verbální, aby klient pochopil, co mu říkáme. Příklad: Na klubu někdo poškodí majetek, pracovníci přichází do této situace a snaží se s klienty probrat, co se stalo, návrhy řešení této situace apod.
Informační servis klientovi – Poskytování specifických informací pracovníkem klientovi, nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou – letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata – dle dohody s klientem. Příklad: Klient má zakázku, že chce brigádu, tak mu pracovníci předají telefonní čísla na podniky, kde se může informovat o možnosti brigády.
Poradenství – Odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykovových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. Příklad: Pracovník zjišťuje okolnosti zakázky - motivaci, zkušenosti, představy, společně v interakci uvažují nad reálnými možnostmi získání brigády, následně ji hledají např. na internetu.
Krizová intervence/ Pomoc v krizi – řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o pozorování chování uživatele s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směřovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci. Pracovník bez kvalifikace poskytne klientovi v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na odborníka (eventuálně doprovodem). Příklad: Poskytnutí pomoci v traumatizující události, kterou klient nezvládá řešit obvyklým způsobem (úmrtí, rozvod rodičů, znásilnění, životní neúspěch, rozchod s partnerem atp.)
Doprovod – jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednání v těchto zařízeních. Příklad: Klientovi je nabídnuta a zprostředkována služba, kterou potřebuje. Klient chce řešit situaci s dluhem. Pracovník dojedná, asistuje nebo doprovodí klienta do občanské poradny.
Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti). Příklad: Řeší se nějaká situace mezi klientem a nějakou institucí se kterou je v kontaktu. Klient je ve škole šikanován a chce od pracovníka pomoc. Pracovník domluví společné setkání s třídní učitelkou.
Případová práce – dlouhodobá individuální práce. Příklad: Individuální setkání s klientem, s jasnou strukturou, výstupem a revizí jednotlivých setkání. Těhotná klientka (17 let) řeší dlouhodobě svou budoucí bytovou a finanční situaci. Pracovník jí nabízí různé možnosti a snaží se jí zorientovat v jejich výhodách a nevýhodách (k čemu povede neuvedení otce dítěte x jeho uvedení, jak ovlivní její příjem po porodu, když zůstane bydlet s rodiči a oficiálně je nahlášena jinde, jaké jsou podmínky v diagnostickém ústavu pro dívku s dítětem...). Pracovník zjišťuje potřebné informace na příští dlouhodobé setkání.
Skupinová práce/ práce se skupinou – cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená. Příklad: samospráva egypta, spoluorganizace akcí, skupiny týkající se provozu KK. 
Volnočasové aktivity
 • Základní jednoduché instrumentální aktivity, které klient realizuje z vlastní vůle a vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají.
 • Složitější volnočasové aktivity, které realizuje klientl z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovníci je pouze zprostředkují nebo poskytnou podporu (návodnou pomoc), aby je klient mohl smysluplně využít.
 • Akce, které iniciovali samotní klienti, u jejich realizace dochází ke spolupráci mezi klienty a pracovníky.
 • Akce, které slouží ke zpestření každodennosti klubu nebo k propagaci zařízení – koncerty, turnaje, výjezdní akce. Připravují je pracovníci klubu a pokud je to možné, zapojují do realizace klienty. Příklad: Smažení vaječiny, opékání špekáčků, bowling, bruslení apod.
Preventivní, výchovné a pedagogické programy – jde o speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence. Kupříkladu programy zaměřené na prevenci zneužívání omamných látek, gamblérství, vandalismus aj. Preventivní programy obsahují předávání informací, besedy pro klienty, probírání a nabízení tématu při kontaktní práci aj. Příklad: besedy na nejrůznější témata, pozvání odborníků.
 

Příloha č. 2.1.

Pravidla

 

Práva

 

 1. Máš právo na respekt vůči své osobě.
 2. Máš právo svobodně vyjádřit svůj názor.
 3. Máš právo tady být i bez zapojení do aktivit klubu.
 4. Máš právo využívat nabídku klubu.
 5. Máš právo obrátit se na pracovníky klubu s problémem.
 6. Máš právo si stěžovat a právo, aby tvá stížnost byla spravedlivě projednána.
 7. Máš právo na soukromí a důvěrnost tvého sdělení (pracovníci zachovávají mlčenlivost o tom, co jsi jim řekl).
 8. Máš právo neříkat své jméno pracovníkům klubu (zůstat v anonymitě).
 9. Máš právo nahlížet do své dokumentace.

 

 

Povinnosti

 

 1. Řiď se pokyny pracovníků a dodržuj pravidla.
 2. Chovej se slušně a ohleduplně, mluv slušně.
 3. Nevstupuj do klubu, pokud jsi:

-         opilý

-         zhulený

-         po požití tvrdé drogy

 1. Agresivní chování nechej venku. (slovní i fyzické násilí, povýšené chování, vyvolávání konfliktů a účast na nich, jakékoliv šikanování, nadávání, urážení, rvačky, bitky, vyhrožování, pošťuchování).
 2. Nemanipuluj s otevřeným ohněm (Klub Kryt je špatně odvětráván a je zde větší riziko požáru)
 3. Nekuř v klubu ani v prostorách budovy.
 4. Nemanipuluj a neužívej návykové látky v prostorách klubu a budovy.
 5. Nenič a nepoškozuj majetek klubu ani prostor okolo, neodnášej, co ti nepatří
 6. Udržuj pořádek (nepořádek si po sobě ukliď sám, odpadkové koše máme).

 Sankce

 

Při porušení povinností ti hrozí tyto postihy (můžou být uděleny jednotlivci, nebo i celé partě, či skupině, která porušuje pravidla):

 

 1. Napomenutí
 2. Rozhovor v kontaktní místnostiJ
 3. Přiměřené odpracování (úklid, pomocné práce aj.)
 4. Zaplacení vzniklé škody
 5. Vykázání z klubu, pokud ohrožuješ ostatní, sám sebe, pracovníky nebo fungování klubu
 6. STOP - STAV - zákaz vstupu do klubu na různě dlouhou dobu
 7. Definitivní vyloučení z klubu.
 8. V závažných situacích přivolání policie.

 

Sankce STOP – STAV

ü      Vstup na Klub pod vlivem alkoholu – okamžitý odchod z klubu

ü      Vstup pod vlivem drogy okamžitý odchod z klubu

ü      Manipulace s drogou na Klubu – okamžitý odchod z Klubu a zákaz vstupu do Klubu po dobu 9 klubových dní

ü      Užití drogy na Klubu – okamžitý odchod z Klubu a zákaz vstupu do Klubu po dobu 24 klubových dní (2 měsíce)

ü      Pití jakéhokoliv alkoholu na Klubu – okamžitý odchod z Klubu a zákaz vstupu do Klubu po dobu 24 klubových dní

ü      Agresivní chování na Klubu – okamžitý odchod z Klubu

ü      Fyzické napadení klienta nebo pracovníka – okamžitý odchod a zákaz vstupu po dobu 24 klubových dní.

ü      Manipulace s otevřeným ohněm – okamžitý odchod a zákaz vstupu po dobu 9 klubových dní.

ü      Dělání nepořádku na Klubu – svépomoci opravit rozbitou věc, nebo se finančně podílet na jejím zakoupení. Případně přinést náhradní z vlastních zdrojů.  

ü      Manipulace s cigaretami, sklem, zapalovačem atd. – napomenutí

 

Pokud porušíš 3x pravidlo ,,nevstupování pod vlivem návykových látek na klub“, bude ti udělena půlroční sankce zákazu vstupu na klub. Poté bude celá situace nahlášena na odbor sociálních věcí městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Zároveň ti bude nabídnuto základní poradenství (max. 3x během půl roku) po telefonické či elektronické domluvě s pracovníky KK, které bude realizováno mimo klub.